Hoofdopgaven

Duurzaam

Leefmilieu

Geluidsoverlast komt meer voor dan stankoverlast

In 2019 geeft 16% van de huishoudens aan vaak geluidsoverlast in de buurt te ervaren, en 4% vaak stankoverlast. De belangrijkste redenen voor de geluidsoverlast zijn: buren of buurtgenoten en wegverkeer, gevolgd door bromfietsen of motoren en groepen jongeren op straat. De belangrijkste redenen voor de stankoverlast zijn: gft-containers/afvalbakken, wegverkeer, barbecue of open vuren en honden- en kattenuitwerpselen. Ten aanzien van de redenen die men voor geluids- en stankoverlast noemt, is er de laatste jaren weinig veranderd.

Meeste warmte-overlast in Nijmegen-Centrum

In dichtbebouwde buurten met weinig groen zijn beduidend hogere temperaturen gemeten dan in het omliggende landelijke gebied. Een deel van de huishoudens ervaart in de woning serieuze warmte-overlast. In 2017 gaf 19% van de Nijmegenaren aan regelmatig of vaak warmte-overlast in de woning te ondervinden. Deze overlast komt het meest voor in Nijmegen-Centrum en het minst in Nijmegen-Noord. Personen in bovenwoningen, en in wat mindere mate ook bewoners in flats met minimaal vijf woonlagen, geven meer dan gemiddeld aan dat ze frequent warmte-overlast in de woning ondervinden.
De mate waarin warmte-overlast ervaren wordt, hangt onder meer samen met de mate waarin de openbare ruimte en het private gebied verhard zijn. In Nijmegen-Centrum is het percentage oppervlak dat verhard of bebouwd is het grootst; in Noord is dat nog relatief laag.

Nijmeegse tuinen zijn vergeleken met andere steden in grote mate verhard. In 2018 bedroeg het oppervlak steen gemiddeld genomen 67% van de totale tuin, tegenover 54% gemiddeld voor de benchmarksteden. Betegelde tuinen worden in verband gebracht met toename van zomerse hitte in de stad, wateroverlast in straten en huizen en verslechtering van luchtkwaliteit en overlevingsmogelijkheden voor kleine dieren.

Stabiel beeld voor tevredenheid over groen in woonbuurt

In 2019 gaf 68% van de Nijmegenaren aan tevreden te zijn over het groen in de woonbuurt. Dit percentage is al jaren niet veel veranderd. In Nijmegen-Oud-West is dit percentage lager (52% in 2019), net als bij de voorgaande metingen. Dit stadsdeel staat bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (19% versus 9% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (15%) en Nijmegen-Noord (14%). Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (14% versus 9% gemiddeld).
Het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over hoeveelheid groen in de buurt is licht gestegen naar 9% in 2019 (versus 6% bij in 2015 en 2017). Het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over het groenonderhoud in de woonbuurt (9%) is de laatste jaren niet veranderd. Het percentage dat tevreden is over het groenonderhoud in de buurt is in Nijmegen wat hoger (76%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (71%).

Bezoekers van het stadscentrum waarderen het groen in de binnenstad in 2020 met een 6,3. Dat is vergelijkbaar met de scores in 2016 en 2018, maar hoger dan in 2012 (5,6). Bij de vraag aan bezoekers naar aanpakprioriteiten voor de gemeente m.b.t. de binnenstad is “meer groen” het meest genoemd.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41