Programma's

Bestuur en Organisatie

Oordeel over het stadsbestuur

Van de Nijmegenaren heeft 35% (veel) vertrouwen in het bestuur van de stad. Dit aandeel is sinds 2017 ongewijzigd. Ten opzichte van 2017 zijn wat meer inwoners positief over de invloed die zij hebben op wat er in de stad gebeurt.

Hebben inwoners vertrouwen in het bestuur van de stad?

Onderstaande figuur laat zien dat 35% van de inwoners (veel) vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Ruim de helft heeft geen of geen uitgesproken oordeel en 13% heeft weinig of geen vertrouwen in het bestuur. De figuur laat ook zien dat het vertrouwen in het bestuur vergelijkbaar is met 2017.


Figuur: vertrouwen in het bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Nijmegenaren die weinig vertrouwen hebben in het bestuur, noemen als belangrijkste reden daarvoor het niet eens zijn met bepaalde voorstellen (34%), dat het bestuur te weinig rekening zou houden met  wensen van inwoners (32%) of zich te weinig bezig houdt met belangrijke problemen (30%). Tot slot geeft 29% aan dat zij in zijn algemeenheid weinig politiek vertrouwen hebben.

Figuur: redenen voor geen/weinig vertrouwen in bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Leeftijd en welstandsklasse (of sociaaleconomische status) zijn de persoonskenmerken die het sterkst samenhangen met het vertrouwen dat inwoners hebben in het stadsbestuur. Onderstaande figuur laat zien dat het vertrouwen in het bestuur afneemt naarmate inwoners ouder zijn; 42% van de inwoners onder de 35 heeft (veel) vertrouwen in het bestuur, tegen 28% onder 75-plussers. Daarnaast is het vertrouwen in het bestuur het grootst in de hoogste welstandsklassen; 44% tot 46% heeft enig of veel vertrouwen in het bestuur. In de lagere welstandsklassen is dat 20% tot 24%.


Figuur: vertrouwen in het bestuur naar leeftijd, welstandsklasse
Bron: burgerpeiling, O&S

Het vertrouwen in het bestuur hangt ook samen met de mate waarin inwoners betrokken zijn bij het stadsbestuur. Inwoners die zich op geen enkele manier bezig houden met het bestuur van de stad, oordelen vaker niet (20%) of niet uitgesproken (44%), en hebben minder vaak (veel) vertrouwen in het bestuur (25%). Het aandeel met weinig vertrouwen is gemiddeld (14%). Nijmegenaren die actief op zoek gaan naar informatie over beleid en/of nieuws volgen over lokale politiek, hebben het vaakst vertrouwen in het stadsbestuur (resp. 41% en 45%). Tot slot valt de (kleine) groep op die op meerdere, uiteenlopende manieren betrokken is bij het bestuur van de stad (bijvoorbeeld door het bezoeken van inspraakavonden of deelname aan bewonersinitiatieven). Het aandeel met (veel) vertrouwen wijkt niet ver af van het gemiddelde (38%), maar het aandeel zonder vertrouwen is in deze groep het hoogst (19%).

Vinden inwoners dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt?

Onderstaande figuur laat zien dat 42% van de inwoners ervaart dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt. Daartegenover staat 18% die vindt dat dit niet het geval is. Een groot deel (41%) heeft geen of geen uitgesproken mening. In vergelijking met 2017 geven inwoners wat vaker aan dat zij vinden dat zij invloed hebben op het stadsbestuur (+9 procentpunt). Dat komt met name omdat minder mensen geen mening hebben; het aandeel dat zegt weinig of geen invloed te hebben verandert nauwelijks (18% in 2017 tegen 17% in 2019).


Figuur: invloed op het bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Leeftijd en welstandsklasse (of sociaaleconomische status) zijn de persoonskenmerken die het sterkst samenhangen met de ervaren invloed op wat er in de gemeente gebeurt. Onderstaande figuur laat zien dat de ervaren invloed afneemt naarmate inwoners ouder zijn; 48% van de inwoners onder de 35 ervaart (veel) invloed op wat in de gemeente gebeurt, tegen 32% onder 75-plussers. Daarnaast is de ervaren invloed het grootst in de hoogste welstandsklassen; 51% ervaart (veel) invloed op wat er in de gemeente gebeurt. In de lagere welstandsklassen is dat 24% tot 25%.


Figuur: invloed op het bestuur naar leeftijd, welstandsklasse
Bron: burgerpeiling, O&S

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41