Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte buurt

 • In 2019 vindt 73% van de Nijmegenaren de buurt schoon. Dat percentage is de afgelopen jaren weinig veranderd. Opvallend is daarom dat ‘rommel/zwerfvuil’ in 2019 is gestegen naar de eerste plaats in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren.
 • 83% vindt dat in de buurt weinig vernield wordt.
 • De tevredenheid van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de buurt is in de periode 2013-2019 niet sterk veranderd. Wel zijn er voor die tevredenheid flinke verschillen tussen deelgebieden in de stad (zie onder “sterke verschillen tussen stadsdelen”).
 • Het aantal meldingen van bewoners over de openbare ruimte is in 2020 naar verhouding het hoogst in de stadsdelen Nijmegen-Centrum, Dukenburg en Nijmegen-Noord.
 • De categorie waarover bewoners de meeste meldingen doen is ‘afval en vervuiling’ (bijna een derde van alle meldingen door bewoners).
 • Het percentage meldingen van bewoners, dat via de Meld & Herstel app wordt gedaan, is gestegen naar 52% in 2020.

Ruime meerderheid vindt buurt schoon

De Burgerpeiling 2019 laat het volgende zien:

 • Een ruime meerderheid van de Nijmegenaren vindt de eigen woonbuurt schoon (73%) en is tevreden over de groenvoorzieningen (68%) en de verlichting (81%) in de buurt.
 • Verder vindt een ruime meerderheid dat er weinig vernield wordt in de buurt (83%).
 • Over het onderhoud van de wegen in de buurt is ruim zestig procent tevreden.
 • Bij het percentage dat tevreden is over de speelvoorzieningen (59%), moet bedacht worden dat een grotere groep hier geen mening over heeft.


Figuur: oordeel van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de buurt. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Sterke verschillen tussen stadsdelen

Het schoon zijn van de buurt

 • In Dukenburg is het aandeel bewoners dat de buurt schoon vindt het laagst (61% versus 73% gemiddeld), gevolgd door Lindenholt (65%), Nijmegen-Oud-West (65%) en Nijmegen-Nieuw-West (66%). In dezelfde stadsdelen ervaren relatief veel bewoners overlast van hondenpoep.
 • In 2020 is het aantal meldingen van bewoners bij de gemeente over afval/vervuiling relatief hoog in Nijmegen-Centrum, Dukenburg en Nijmegen-Oud-West en relatief laag in Nijmegen-Noord, -Oost, -Midden en -Nieuw-West.

Vernieling in de buurt

 • In Nijmegen-Centrum, Nijmegen-Oud-West en Dukenburg is het aandeel bewoners dat vindt dat er in de buurt veel vernield wordt het hoogst (13-16% versus 8% gemiddeld).
 • In 2020 is het aantal meldingen bij de politie over vernieling naar verhouding het hoogst in Nijmegen-Centrum, op afstand gevolgd door Nijmegen-Oud-West, -Midden, -Nieuw-West en Lindenholt, en relatief laag in Nijmegen-Noord, -Oost en -Zuid.
 • Nijmegen-Centrum springt er negatief uit voor bekladding van muren en gebouwen, gevolgd door Nijmegen-Oud-West.

Groenvoorzieningen in de buurt
Circa een derde van het oppervlak van Nijmegen bestaat uit openbaar groen. In Dukenburg (45%) en Lindenholt (35%) is dat meer en in Nijmegen-Oud-West (8), Nijmegen-Centrum (11%) en Nijmegen-Nieuw-West (16%) duidelijk minder.

 • In Nijmegen-Oud-West is het aandeel dat tevreden is over de groenvoorzieningen duidelijk lager dan in de andere stadsdelen (52% versus 68% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (61%).
 • Nijmegen-Oud-West en Lindenholt staan bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (14% versus 9% gemiddeld).
 • Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (19% versus 9% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (15%) en Nijmegen-Noord (14%).
 • In 2020 is het aantal meldingen van bewoners bij de gemeente over groen naar verhouding het hoogst in Dukenburg en Lindenholt. Dit zijn ook de stadsdelen waar een relatief groot deel van het oppervlak uit groen bestaat. Ook in Nijmegen-Noord is het aantal meldingen over groen relatief hoog.

Verlichting in de buurt

 • In Dukenburg is het aandeel dat tevreden is over de verlichting in de buurt lager dan in de andere stadsdelen (72% versus 81% gemiddeld).

Onderhoud van wegen in de buurt

 • In Nijmegen-Zuid is het percentage bewoners dat tevreden is over het onderhoud van wegen lager dan in de andere stadsdelen (47% versus 63% gemiddeld), gevolgd door Dukenburg (55%) en Nijmegen-Nieuw-West (56%).

In totaal kwamen er in 2020 bij de gemeente circa 35.000 meldingen van bewoners over de openbare ruimte binnen, tegenover 32.500 in 2019. Een toe- of afname van het aantal meldingen kan te maken hebben met verbeteringen of verslechteringen, maar ook met andere zaken, bijvoorbeeld een groeiende bekendheid van de Meld & Herstel app en een toe- of afname van de meldingsbereidheid voor bepaalde zaken.
Het aantal meldingen nam het sterkst toe in Nijmegen-Noord (+1.039 t.o.v. 2019) en Dukenburg (+1.022 t.o.v. 2019). In Dukenburg heeft de toename vooral te maken met een toename van het aantal meldingen over afval en vervuiling. De toename in Noord geldt voor meer meldcategorieën, onder meer straatverlichting, overlast, afval/vervuiling en groen. In Noord komen naar verhouding meer meldingen over straatverlichting binnen dan in alle andere stadsdelen. Vaak gaan meldingen over straatverlichting over defecte lampen. Bij de toename in Noord moet bedacht worden dat ook het aantal bewoners toenam; wel nam het aantal meldingen sterker toe dan het aantal bewoners.

Na Nijmegen-Centrum zijn Nijmegen-Noord en Dukenburg in 2020 de stadsdelen met de meeste meldingen per 1.000 bewoners; in Nijmegen-Zuid, -Oost, -Nieuw-West en -Midden ligt het aantal meldingen beneden het gemiddelde.

Figuur: Aantal meldingen van bewoners over de openbare ruimte per 1.000 bewoners in 2020. Bron: bestand van Meld & Herstel meldingen.

Over Nijmegen-Centrum komen bij de gemeente niet alleen relatief veel meldingen binnen over afval/vervuiling, straatverlichting en wegen/paden/pleinen, maar ook over verkeerslichten/-borden, straatmeubilair/paaltjes, parkeeroverlast, andere vormen van overlast (onder meer van personen en fietsen) en riolering/water. Dit heeft onder meer te maken met de centrumfuncties (winkelen, uitgaan).

Veel meldingen van bewoners over afval en vervuiling

‘Rommel/zwerfvuil’ staat in 2019 op nummer 1 in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. Het is door 12% genoemd. Dat is meer dan bij de voorgaande metingen (6% in 2013 en 8% in 2015 en 2017). Dat is opvallend, want we zien geen daling van het percentage Nijmegenaren dat de woonbuurt schoon vindt. Onvoldoende groenonderhoud en knelpunten met betrekking tot het onderhoud van wegen staan op een gedeelde zesde plaats in de ranglijst van buurtproblemen (beide door 5% genoemd).
Hierbij aansluitend gaan veel Meld & Herstel meldingen van bewoners over afval en vervuiling (bijna een derde van alle meldingen). Ook gaan veel meldingen over overlast, straatverlichting, wegen/paden/pleinen en groen. De meldingen over overlast gaan vaak over overlast door personen, gevolgd door overlast van fietsen, voertuigen en vuurwerk. De meldingen over straatverlichting gaan vooral over defecte lampen. De meldingen over groen gaan het meest over bomen, gevolgd door plantsoenen. En de meldingen over ‘wegen, paden en pleinen’ gaan het meest over trottoirs/wandelpaden, gevolgd door wegen/pleinen. Over fietspaden komen veel minder meldingen binnen.


Figuur: Top 10 meldingen over openbare ruimte door Nijmegenaren, 2019 en 2020. Bron: bestand van Meld & Herstel meldingen.

Als we kijken naar de absolute aantallen, dan nam het aantal meldingen van afval en vervuiling het sterkst toe (+2.265 t.o.v. 2019) en het aantal meldingen van groen het sterkst af (-926 t.o.v. 2019).

Deel van bewoners zet zich in voor onderhoud openbare ruimte

Bij de Burgerpeiling 2019 gaf 9% van de Nijmegenaren aan dat men zich in de vrije tijd voor het schoonhouden van de buurt inzet en gaf 5% aan dat men zich voor het groenonderhoud in de buurt inzet. In 2017 waren die percentages hetzelfde.
Een in 2020 verrichte Stadspanelpeiling over de openbare ruimte laat de volgende uitkomsten zien:

 • Een kwart van de panelleden zet zich op 1 of meer manieren in voor het onderhoud van de openbare ruimte. De meest voorkomende vormen van inzet zijn: ‘opruimen rommel en zwerfvuil in de omgeving van mijn huis’, ‘melden aan te pakken zaken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld via Meld & Herstel app’ en ‘onderhoud groenstrook grenzend aan mijn tuin’.
 • 8% van de panelleden voert 1 of meer vormen van onderhoud samen met buurtbewoners uit (opruimen rommel en zwerfvuil, onderhoud van groenstroken, plantsoenen, ontmoetingsplekken, moestuinen of plantenbakken). Twee derde van de panelleden is van mening dat het betrekken van bewoners bij het onderhoud van de openbare ruimte goed is voor de onderlinge contacten in de buurt.
 • Circa een vijfde van de panelleden zou een grotere rol willen gaan spelen bij het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt; een derde daarvan zet zich al in voor het onderhoud van de openbare ruimte en zou meer inzet willen gaan plegen en twee derde daarvan zet zich er nog niet voor in, maar zou dat wel willen gaan doen.
 • In totaal zet 39% van de panelleden zich in voor de openbare ruimte in de buurt of zou dat wel willen doen.

Stedenvergelijking: beeld openbare ruimte iets gunstiger

Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen in 2019 iets gunstiger voor:

 • Fysieke verloedering: 23% van de Nijmegenaren ervaart veel overlast van 1 of meer vormen van fysieke verloedering in de woonbuurt, versus gemiddeld 26% in de benchmarksteden.
 • Onderhoud van wegen, paden en pleintjes: 74% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden”, versus gemiddeld 70% in de benchmarksteden.
 • Tevredenheid over het groenonderhoud in de buurt: 76% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden”, versus gemiddeld 71% in de benchmarksteden.

Voor de tevredenheid over de verlichting en de speelplekken voor kinderen in de buurt is het beeld gemiddeld:

 • 82% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt is het buiten goed verlicht”, versus gemiddeld 81% in de benchmarksteden.
 • 62% van de Nijmegenaren is het eens met de uitspraak “in de buurt zijn er goede speelplekken voor kinderen”, versus gemiddeld 61% in de benchmarksteden.
Deze pagina is gebouwd op 04/19/2021 22:14:42 met de export van 04/19/2021 21:59:41